Search Result of "Wanaset, A"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์พัฒนา เศรษฐศาสตร์พลังงาน เศรษฐศาสตร์การจัดการ ทุนมนุษย์

Resume

Img

Researcher

ดร. กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย บางเขน

สาขาที่สนใจ:Water Resources Development, Fluid Mechanics, Hydraulic , Water Resources Management and Policy, Basic research

Resume