Search Result of "Wachiraporn UNTHREEJUN"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบสมุนไพร: กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศร

ผู้เขียน:ImgWachiraporn UNTHREEJUN

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgJirachai Buddhakulsomsiri, Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf