Search Result of "WIRAT VANICHSRIRATANA"

About 287 results
Img

Researcher

ดร. วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

สำนักประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์เดกแตรนในอุตสาหกรรมน้ำตาล (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Amano Enzyme Inc.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้เอนไซม์เดกเตรนเนสเพื่อย่อยเดกเตรนในกระบวนการผลิต (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาลทราย จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

สำนักประสานงานชุดโครงการ"อ้อยและน้ำตาล วช.-สกว." (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

ประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

สำนักประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

สำนักประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

สำนักประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงาน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

Img
Img

งานวิจัย

สำนักประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมวิธีการผลิตไซลิทอล (2005)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตไซลิทอลโดยเซลล์ที่ถูกห่อหุ้มด้วยลิควิดอิมัลชันเมมเบรน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

12345678910...