Search Result of "W.Chueakhalm"

About 2 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ของ Bacillus subtilis และสายพันธุ์ใกล้ชิดโดยวิธีดั้งเดิมและวิธีทางPCR (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอวิรุทธิ์ รัตนชู, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนสมทบของภาควิชาจุลชีววิทยา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)