Search Result of "Voradol Chamchumroon"

About 7 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Three New Taxa and a New Record of Lasianthus (Rubiaceae) in Thailand

ผู้แต่ง:ImgTiwtawat Napiroon, ImgHenrik Balslave, ImgManop Poopath, ImgVoradol Chamchumroon, ImgDr.Srunya Vajrodaya, Associate Professor, ImgKongkanda Chayamarit,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรรมวิธานพืช, การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

Resume