Search Result of "Voltage Regulation"

About 12 results
Img

งานวิจัย

การควบคุมแรงดันในระบบส่งโดยใช้หม้อแปลงเปลี่ยนเฟส (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธตรัฏฐ์ ศรีความเจริญ

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Computer Aided Transformer Test and Analysis

ผู้แต่ง:ImgDr.PRECHANON KUMKRATUG, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

Researcher

ดร. เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Harmonics, Power System

Resume

Img

Researcher

ดร. วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Power Electronic

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume