Search Result of "Virtual water"

About 3 results
Img

งานวิจัย

แบบจำลองการไหลของน้ำเสมือนในประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (7)

Img

Researcher

นาย สุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม, Water Supply and Pipe Network System, Mathematical Model in Water Resources, Groundwater

Resume

Img

Researcher

ดร. อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Hydraulics,Sediment Transport

Resume