Search Result of "Virtual run"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของกิจกรรมเดิน – วิ่งเสมือนจริง “นนทรีอีสานเวอร์ชวลรัน ซีซั่น 4” ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอรจิรา วงศ์อาษา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นางสาว อรจิรา วงศ์อาษา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การส่งเสริมสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพ วอลเลย์บอล วิทยาศาสตร์การกีฬา

Resume

Img

Researcher

นาย ฤกษ์ชัย แย้มวงษ์

ที่ทำงาน:กองบริหารวิชาการและนิสิต สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์การกีฬา, พลศึกษา, การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ, การออกกำลังกายผู้สูงอายุ

Resume

Img

Researcher

นางสาว ปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:แบดมินตัน, การจัดการกีฬา, วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา, การส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย

Resume

Img

Researcher

นาย มหาลาภ ป้อมสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา( Physical Education ), วิทยาศาสตร์การกีฬา, แนะนำการออกกำลังกาย

Resume

Img

Researcher

นาย บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์การกีฬา, การจัดการกีฬา, พลศึกษา

Resume

Img

Researcher

นาย เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การส่งเสริมสุขภาพ/นันทนาการ, การจัดการกีฬา

Resume

Img

Researcher

ดร. ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการกีฬา

Resume