Search Result of "Virayuth Lauhachinda"

About 58 results
Img

Researcher

นาย วีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Vertebrate Zoology

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยาการกินอาหารของนกหัวโตทรายเล็ก (Charadrius mongolus Pallas) บริเวณหาดเลน บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน:Imgรักชนก พรหมณีวิรัช

ประธานกรรมการ:Imgสุรพล อาจสูงเนิน

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางนันทพร จารุพันธุ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของนกในวงศ์นกแซวสวรรค์ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัด อุทัยธานีและตาก

ผู้เขียน:Imgศศิธร รัตนเดชกำจร

ประธานกรรมการ:Imgนายโอภาส ขอบเขตต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อุทิศ กุฏอินทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยาการสืบพันธ์และการเติบโตในระยะวัยอ่อนของกบ 4 ชนิด ที่อาศัยในระบบนิเวศน้ำไหล

ผู้เขียน:Imgวารุณี เหลืองสกุลพงษ์

ประธานกรรมการ:Imgนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgจารุจินต์ นภีตะภัฏ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะโครงสร้างประชากรของหนูในป่าดงดิบ และทุ่งหญ้าใหญ่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน:Imgสมเกียรติ สุนทรพิทักษ์กูล

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุทิศ กุฏอินทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgจารุจินต์ นภีตะภัฏ

กรรมการวิชารอง:Imgนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการเลือกกินอาหารของนกเงือกที่อยู่ในพื้นที่อาศัยเดียวกันในช่วงฤดูผสมพันธุ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

ผู้เขียน:Imgกนิษฐา อุ่ยถาวร

ประธานกรรมการ:Imgพิไล พูลสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อุปนิสัยการกินอาหารของเสือโคร่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจากการวิเคราะห์มูล

ผู้เขียน:Imgอัจฉรา เพชรดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโอภาส ขอบเขตต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์ป่าดงดิบแล้งเพื่อการสร้างรังของนก ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ผู้เขียน:Imgไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุทิศ กุฏอินทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโอภาส ขอบเขตต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดและความสัมพันธ์กับวภาพถิ่นที่อยู่อาศัยชนิดต่าง ๆ ของนกในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคงคาย จังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน:Imgเดช ปงคำเฟย

ประธานกรรมการ:Imgชวาล ทัฬหิกรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อุทิศ กุฏอินทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดนกกับสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

ผู้เขียน:Imgพงษ์ชัย แดงสี

ประธานกรรมการ:Imgนายโอภาส ขอบเขตต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgจารุจินต์ นภีตะภัฏ

กรรมการวิชารอง:Imgนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกระจายและการเลือกที่อยู่อาศัยของค้างคาว ที่อาศัยในถ้ำของจังหวัดสงขลา และสตูล

ผู้เขียน:Imgสาระ บำรุงศรี

ประธานกรรมการ:Imgนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgจารุจินต์ นภีตะภัฏ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Two new species of hemiphyllodactylus bleeker (Squamata: Gekkonidae) from Thailand

ผู้แต่ง:ImgSukprasert, A., ImgSutthiwises, S., ImgMr.Virayuth Lauhachinda, Associate Professor, ImgDr.Wut Taksintum, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

123