Search Result of "Victor Arief Sugiharto"

About 4 results
Img
Img

Researcher

นางสาว รุ่งอรุณ ทิศกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:แมลงที่มีความสำคัญทางด้านชุมชน , พิษวิทยาของแมลง

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การควบคุมแมลงพาหะนำโรค , การต้านทานสารเคมี , พฤติกรรมของยุง

Resume