Search Result of "Vichao Saenghiranwathana"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การลดคุณลักษณะที่ใช้ในการควบคุมการสั่นไหวของกล้องวิดีโอ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgSanparith Marukatat, ImgTsuyoshi Isshiki, ImgVichao Saenghiranwathana

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Image and Video Processing, Computer Vision, Biometrics

Resume