Search Result of "Vibrio parahaemolyticus"

About 112 results
Img

งานวิจัย

การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิภา โชคสัจจะวาที, Imgดร.รุจ วัลยะเสวี, Imgนายทอม รอส

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ภูมิคุ้มกันของกุ้งกับแนวทางในการควบคุมโรค (2015)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.กุลยา สมบูรณ์วิวัฒน์, Imgศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

ผลของเกลือโซเดียมคลอไรด์และคลอรีนทำความสะอาดต่อการรอดชีวิตของ Vibrio parahaemolyticus ในหอยแมลงภู่ที่อุณหภูมิต่ำ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ

แหล่งทุน:“โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิจัย” ปีงบประมาณ 2557

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456