Search Result of "Veterinary Public Health"

About 383 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิจัยด้านชีววิทยาประยุกต์และสัตวแพทยสาธารณสุข (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, Imgดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, อาจารย์, Imgดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, อาจารย์, Imgนางสาวธรรมาพร พิจิตราศิลป์, Imgดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทกลุ่มวิจัยและวิชาการ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเกณฑ์ปฏิบัติด้านสวัสดิภาพสัตว์สำหรับระบบการผลิตไก่เนื้อ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

แบบจำลองรายตัวของโรคพิษสุนัขบ้าในประชากรสุนัขที่แตกต่าง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาอัตราการตายของไก่เนื้อขณะขนส่งจากฟาร์มสู่โรงฆ่าในแต่ละช่วงฤดูกาล (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล

แหล่งทุน:คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน (เงินรายได้จากโครงการวิจัยแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะแกะ)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...