Search Result of "Vernacular house"

About 20 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ภูมิปัญญา พัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรือนพื้นถิ่นไทย-ไท : คุณลักษณะของสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมในเรือนพื้นถิ่น

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ภูมิปัญญา พัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรือนพื้นถิ่นไทย-ไท : คุณลักษณะของสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมในเรือนพื้นถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศนิ ลิ้มทองสกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายประวุฒิ แย้มยลงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นาย ประวุฒิ แย้มยลงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การอนุรักษ์ชุมชนและศิลปกรรมชุมชน, การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เรือนพื้นถิ่นไทย-มุสลิม 4 จังหวัดภาคใต้: ภูมิปัญญา พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรือนพื้นถิ่นไทย-ไท

Img
Img
Img

ที่มา:หน้าจัว ว่าด้วยประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมไทย

หัวเรื่อง:การปรับตัวของการใช้ที่ว่างภายในเรือนพื้นถิ่นไท-ลาว

Img

Researcher

นาย ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรม การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน

Resume

Img

Researcher

นาง ศนิ ลิ้มทองสกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Integrated stormwater management, Ecological landscape, Vernacular landscape, นิเวศวิทยาในงานภูมิทัศน์, การวางแผนสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน , Periurbanization

Resume

Img

Researcher

นาง อารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Creative cities and communities, Culture- Led Urban regeneration, Urban Creative Tourism, Housing and Real Estate in Art Residence

Resume

Img

Researcher

ดร. วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบและวางผังในงานภูมิสถาปัตยกรรม, ภูมิทัศน์เกษตรกรรม, เกษตรกรรมในเมือง, ภูมิทัศน์พื้นถิ่น

Resume

Img

Researcher

ดร. อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, ภูมิทัศน์พื้นถิ่น

Resume

Img

Researcher

ดร. วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรม(พื้นถิ่น) และสิ่งแวดล้อม , Aesthetics in Architecture, Cultural sustainability in architecture

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหม่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายจตุพล อังศุเวช, อาจารย์, Imgนายศรุติ โพธิ์ไทร, อาจารย์, Imgนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, Imgนางสาวพุดตาน จันทรางกูร, อาจารย์, Imgดร.เกรียงไกร เกิดศิริ, Imgรศ.ดร.วีระ อินพันทัง

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (9) ประชุมวิชาการ (5)