Search Result of "Vending machine"

About 11 results
Img

งานวิจัย

ตู้ขายอาหารอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมช่วยตัดสินใจสำหรับผู้มีข้อจำกัดด้านคุณค่าทางอาหาร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgคุณชัชวาล คูณขุนทด, Imgนางสาว วรกานต์ อยู่เป็นสุข

แหล่งทุน:สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Drinking Water Quality and Evaluation of Environmental Conditions of Water Vending Machines

ผู้แต่ง:ImgDr.Rapeepan Yongyod, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgอุไรวรรณ องอาจ

ประธานกรรมการ:Imgชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจิตสรา ช่ำชอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนติดตั้งเครื่องน้ำดื่มบริสุทธิ์หยอดเหรียญ กรณีศึกษา หมู่บ้านไพฑูรย์ แกรนด์วิลด์

ผู้เขียน:Imgศิริพร มีตระกูลมั่งคั่ง

ประธานกรรมการ:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางหฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgอำนาจ ฤชุโฆษิตสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgรัตน์ทนา สังข์พงษ์, Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:น้ำประปา อนามัยสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:การจัดการ

Resume

Img

Researcher

นาย ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การจัดการการผลิต, การบริหารเชิงกลยุทธ์, การจัดการ

Resume