Search Result of "Velocimetry"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:KURDI

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำในคลองชลประทานระบบแสงเลเซอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgนายยุทธนา ตาละลักษมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Hydranlic and Hydrology

Resume

Img

Researcher

นาย ยุทธนา ตาละลักษมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การออกแบบงานพัฒนาแหล่งน้ำ, การจัดการน้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อุทกวิทยา, การจัดการน้ำ

Resume