Search Result of "Vas'kovskiy V.O."

About 4 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

FeCoNi electroplated wire based magnetoimpedance sensitive element

ผู้แต่ง:ImgCerdeira, M.A., ImgDr.Pongsakorn Jantaratana, Associate Professor, ImgVas'Kovskiy, V.O., ImgKurlyandskaya, G.V.,

วารสาร:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Magnetic properties and magnetoimpedance of electroplate wires

ผู้แต่ง:ImgKurlyandskaya G.V., ImgDr.Pongsakorn Jantaratana, Associate Professor, ImgBebenin N.G., ImgVas'kovskiy V.O.,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

ปรากฏการณ์ไจแอนท์แมกนีโตอิมพิแดนซ์ในลวดเคลือบนิเกิลเหล็กโดยไฟฟ้า (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัสดุศาสตร์, มาตรวิทยา, ตัวรับรู้และตัวกระตุ้น

Resume