Search Result of "Varieties Trial"

About 11 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Chrysanthemum Varieties Trial)

ผู้เขียน:Imgนายแสงธรรม คมกฤส, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

ในต่างประเทศเบ็ญจมาศเป็นต้นไม้ดอกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีการใช้ไม้ดอกชนิดนี้เป็นไม้กระถางและไม้ดัดดอกกันมากในประเทศไทยนั้นมีผู้ปลูกเบ็ญจมาศสำหรับจำหน่ายแก่ประชาชนและปรากฏว่าได้รับความนิยมไม่แพ้ไม้ดอกชนิดอื่นๆ ปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบันนี้คือ พันธุ์ที่ปลูกกันอยู่ในปัจจุบันนี้มีน้อยพันธุ์ และนอกจากนี้แล้วยังมีดอกที่ขนาดค่อนข้างเล็ก ถ้าหากว่าได้มีการนำพันธุ์แปลกๆออกไป และมีสีสันแตกต่างกันมาปลูก จะทำให้มีผู้นิยมไม้ดอกชนิดนี้มากขึ้น ดังนั้นทางแผนกวิชาพืชกรรมจึงได้ทำการทดลองเปรียบเทียบพันธุ์เบ็ญจมาศพันธุ์ต่างๆขึ้น เพื่อที่จะได้รับทราบว่าพันธุ์ใดบ้างที่เหมาะสมสำหรับที่จะปลูกต่อไป และในการทดลองครั้งนี้ Dr. II. Kamemoto ที่ปรึกษาสาขาพืช สัญญาเกษตรศาสตร์-ฮาไวอี ได้เป็นผู้สั่งกิ่งพันธุ์ให้จากเนอเซอรี่ของ Mr. Okahe นครฮอโนลูลู มลรัฐฮาไวอี

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 004, Issue 1&2, Jan 64 - Jun 64, Page 18 - 22 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธ์น้อยหน่าและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเป็นการค้าในเขตแห้งแล้งจังหวัดกาญจนบุรี

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การศึกษาและประเมินศักยภาพทางการตลาดของหงส์เหินพันธุ์ใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการย่อยที่ 1 การต่อยอดงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา สู่ระบบสิทธิบัตรสากล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช ไม้ดอก, การจัดการสนามหญ้าและสนามกอล์ฟ, การผลิตไม้ดอกและการจัดดอกไม้ , การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับชนิดใหม่ ๆ

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม, พืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม, การออกแบบและการจัดสวน

Resume

Img

Researcher

ดร. เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Molecular Biology Techniques, Plant Breeding, Plant Tissue Culture, Cultivation Techniques, ปรับปรุงพันธุ์พืชสวน

Resume

Img

Researcher

ดร. พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume