Search Result of "Variable valve"

About 3 results
Img

Researcher

ดร. ธเนศ อรุณศรีโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน, การก่อตัวและการควบคุมสารมลพิษ, อุณหพลศาสตร์

Resume

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การศึกษาจังหวะการเปิด-ปิดวาล์วสำหรับการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลระบบเชื้อเพลิงร่วมที่ภาระงานต่ำโดยใช้การจำลองวัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์