Search Result of "Utami, E."

About 17 results
Img
Img

งานวิจัย

การคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียจากลำไส้ปลวก (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Bacterial Diversity, Bacterial Genetec, Environmental Microbiology

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:บริหารการจัดการด้านการตลาด, การจัดการสมัยใหม่

Resume

Img

Researcher

ดร. วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Food Microbiology, Food Sanitation , Food Safety

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ชนัญญา ช่วยศรีนวล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์สารพิษเชื้อรา, คัดแยกเชื้อราสร้างสารพิษในอาหาร, ความปลอดภัยอาหาร

Resume

Img
Img

Researcher

นาย ธนภูมิ มณีบุญ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สารพิษเชื้อรา, การวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา, กระบวนการหมัก

Resume