Search Result of "User selection"

About 5 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การลดการป้อนกลับเพื่อการบีมฟอร์มมิ่งภาคส่งในช่องสัญญาณไมโม่ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกฤ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมสื่อสารและโทรคมนาคม

Resume

Img

Researcher

ดร. วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Wireless communications, Communication theory, Multiple-antenna communications with feedback

Resume