Search Result of "Universal Soil Loss Equation"

About 20 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : P-Factors in Universal Soil Loss Equation (USLE) of Various Conservation Practices on Hillslope at Mae Sa Integrated Watershed and Forest Land-use Project, Changwat Chiang M

ผู้เขียน:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, ImgAphinan Korporn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

P-factor in the USLE, the ratio of soil loss between conservation meausures plot and up and down plowing plot, of 4 soil conservation measures namely bench terrace (BT), intermittent terrace (IT), hillside ditch (HD), and contour bund (CB) was determined based on soil loss during 1980 to 1990 observed from three replications of 5?20 meter runoff plots on 30% slopling area at Mae Sa Integrated Watershed and Forest Land-use Project, Chiang Mai. Results showed that P-factor for BT, IT, HD and CB was averaged at 0.128, 0.245, 0.299 and 0.214 respectively. The same pattern of erosion control efficiency was also derived when P-factor was determined based on soil loss per a unit of rainfall factor and on mm of water loss.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 032, Issue 1, Jan 98 - Mar 98, Page 41 - 51 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Online Geospatial Database and Processing of Universal Soil Loss Equation Modeling for Optimum Assessment of Soil Loss in Songkhram Sub-Watershed, Northeastern Thailand)

ผู้เขียน:Imgบุรินทร์ ช้างน้อย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

An online geospatial database and processing system of universal soil loss equation modeling was designed and implemented, which included a distributed database designed to accommodate, organize and manipulate spatial data as well as interrelate data from various sources distributed by government offices. The system was used to produce erosion susceptibility maps for regions of Upper Northeastern Thailand—an area that has suffered from inappropriate land use practices. The OpenGeo software suite was used for online integration of the distributed database. GIS-based methods were proposed and applied to data from the Songkhram sub basin in the Mekong River basin. ArcGIS software was used to derive land use, land cover and topographical data for the watershed. An open source GIS (QGIS) and the Geographic Resources Analysis Support System (GRASS) package were used to carry out geographical data analysis and database management system implementation, both of which were implemented using the OpenGeo software suite. The watershed was mapped into topographically and geographically homogeneous grid cells to capture watershed heterogeneity. The results showed that during the study period, the area had soil losses that exceeded the tolerance level ranging from the moderate class up to the very severe class of susceptibility. Moreover, it was also found that the amount of soil erosion decreased to 499 km2 in 2010 from a predicted 1,123 km2. Keywords: optimal soil loss, distributed geodatabase, online geospatial

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 048, Issue 2, Mar 14 - Apr 14, Page 241 - 253 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Internet GIS, Based on USLE Modeling, for Assessment of Soil Erosion in Songkhram Watershed, Northeastern of Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.supakij nontananandh, Associate Professor, ImgMr.Burin Changnoi, Lecturer,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Hydrometeorology, micrometeorology, evapotranspiration Remote Sensing, Energy balanec

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Internet GIS, Based on USLE Modeling, for Assessment of Soil Erosion in Songkhram Watershed, Northeastern of Thailand)

ผู้เขียน:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, Imgบุรินทร์ ช้างน้อย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A web-based geographic information system (GIS) was designed and implemented, which included a database designed to accommodate, organize and manipulate basic spatial data as well as interrelate data from various sources. The system was used to produce erosion susceptibility maps for regions of Upper Northeastern Thailand—an area that has suffered from inappropriate land use practice. GIS-based methods were proposed and applied to data from the Songkhram sub basin in the Songkhram watershed. ArcGIS software was used to derive land use, land cover and topographical data for the watershed. An open source GIS (QGIS) and the Geographic Resources Analysis Support System (GRASS) package were used to carry out geographical data analysis and database management system (DBMS) implementation, both of which were implemented by Postgres Plus software. The watershed was mapped into topographically and geographically homogeneous grid cells to capture watershed heterogeneity. The soil erosion in each cell was calculated using the universal soil loss equation by carefully determining its various parameters and classifying the watershed into different levels of soil erosion severity. The results showed that during the study period, the area had soil loss over a tolerance value (12.5 t.ha-1.yr-1) which ranged from the moderate class up to the very severe class of susceptibility. Moreover, it was also found that the amount of soil erosion increased from 762 km2 in 2006 and to 1,123 km2 in 2010. The outcome of the study was published on the Internet using UMN map server software as well as by using Google map.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 046, Issue 2, Mar 12 - Apr 12, Page 272 - 282 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การประเมินค่าความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดินในสมการสูญเสียดินสากลโดยอาศัยเนื้อดินและปริมาณอินทรียวัตถุสำหรับดินในประเทศไทย

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินค่าดัชนีของพืชคลุมดิน และค่าดัชนีของมาตรการควบคุมการชะล้างพังทลายของดินร่วมกับพืชปกคลุม ในสมการสูญเสียดินสากลโดยใช้เครื่องกำเนิดฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ถาง จังหวัดแพร่

ผู้เขียน:Imgวรากร สุจริต

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย บุรินทร์ ช้างน้อย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การประยุกต์ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับระบบสารสนเทศภูมิศาตร์และการรับรู้จากระยะไกลด้วยดาวเทียม, การบริการจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตด้วยซอฟท์แวร์ระบบเปิด, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นร่วมกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลือนที่แบบฉลาด(Mobile smart phone)

Resume

Img

Researcher

ดร. เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:แบบจำลองน้ำ, การพยากรณ์น้ำทางสถิติ

Resume

Img

Researcher

ดร. สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการลุ่มน้ำ, อุตุนิยมวิทยาพื้นผิว, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

นาย นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมชลศาสตร์, ออกแบบระบบชลประทาน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Soil Stabilization and Ground Improvement, Environmental Geotechnology

Resume

Img

Researcher

ดร. สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมชลศาสตร์, วิศวกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ำ, วิศวกรรมชลประทาน

Resume

Img

Researcher

ดร. วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อุทกวิทยา, การจัดการน้ำ

Resume