Search Result of "Undergraduate students"

About 235 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Factors Influence Work Out of Thai Undergraduate Students

ผู้แต่ง:Imgนายคฑาวุธ เจียมบัว, ImgMs.Maytinee Vongtharawat, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Public Minds of Undergraduate Students at Kasetsart University, Thailand

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

ความเจริญงอกงามในนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2020)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

ความตระหนักต่ออันตรายจากฝุ่นพิษ PM 2.5 ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2019)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgพัชรินทร์ น้อยสา , Imgพนิดา เนตรปิยะฉัตร , Imgนฤภร วิวัฒนกุลกิจ , Imgกฤตกร ทองเหลี่ยม, Imgจิตติวัฒน์ หรั่งบุรี, Imgทัศน์วรรณ ใจมั่น, Imgปภัสมนต์ มั่นคงดี, Imgกมลวรรณ จุรีรัตนวนิช, Imgธีรธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์, Imgนภัส ถึงสุขวงษ์, Imgภูริชญา เจนจบจริง, Imgจิราพัชร มันตาพันธ์, Imgฌัชชา อนันต์คณาจารย์, Imgรัชชรัญญา รุ่งแสวงทรัพย์, Imgกิตตินันท์ สืบสนธิ์, Imgพัทธ์ธีรา เรขาเศรษฐ์, Imgรัญชิดา อนิวรรตนกูล, Imgวรินดา ราธี, Imgสวรินทร์ ฉิมมี, Imgกัญญานัฐ ธรรมนิตยกุล, Imgบุณณดา สุขทอง, Imgอินทัช ศรีละพันธ์, Imgจงกลกรณ์ ชัยยานุรักษ์กุล, Imgฐิติมา วิไลพรไสว, Imgภัทรภร น้อยสกุล,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์หนังสือของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2019)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgปุญญพัฒน์ พานมะลิ, Imgณวิตา ขำพวง, Imgสุธีรวิชญ์ ส่งสกุลวงศ์, Imgฒณัฐ แผลงศร, Imgเจษฎา มะลิวงษ์, Imgสัณหณัฐ แย้มสุข, Imgฐานิดา ทองธานี, Imgอริสา เทียนขาว, Imgนิธิธาดา ตันฑอดิสัย, Imgฐิติภา วรคุณ, Imgพัณณิตา วิบูลพัฒนพงศ์, Imgกาญจนาพร รอดมายุ, Imgวรัญญา นิสสัยสัตย์, Imgอนัญพร พิศาลสินธุ์, Imgชญานิษฐ์ เทพเลื่อน, Imgพิมพร แพงศร, Imgอิงครัต โปสรักขกะ, Imgกิตติคุณ ศรีวัฒนเวช, Imgคลองขวัญ ศรีเหมรัตน์, Imgณภัทร ตระกูลนุช, Imgวิภาสิริรัตน์ เทียนชัยมงคล, Imgจารุพัฒน์ มูลศาสตร์, Imgหิรัญย์ จิตรรักษ์, Imgโมไนย คำสั้น, Imgวิชาญชัย บัวทรัพย์,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

FACTORS PREDICTING ALCOHOL DRINKING BEHAVIOR AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS IN INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION, THAILAND

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

ความรู้ความเข้าใจต่อมาตรการในการจัดระเบียบวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2020)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgชนากานต์ เบ็ญจศิริวรรณ , Imgศุภิกา เกตุอยู่ , Imgศรีสุภางค์ วงศ์กาญจนาวัฒน์ , Imgเมธาวี จิตรสมหวัง , Imgศิริวรรณ ปัญญาคูณ , Imgจารุพัฒน์ พิมพ์เกษม , Imgพิมลักษณ์ กัลยาณวิสุทธิ์ , Imgไพลิน ชุมภูวัน , Imgพรชนก ขำนิพัฒน์ , Imgชินาธิป ธนอัญญาพร , Imgญาณิศา สัญวงค์ , Imgสโรชา ทองคำ , Imgนนทวรรณ เทียบขจิต , Imgกชพร รุ่งเรือง , Imgอัศวรี สัทธรรมพงศา , Imgปทิตตา ปุญญนิรันดร์ , Imgจิราภรณ์ แซ่ชั่น , Imgอาริยา อุ่นงามพันธุ์ , Imgพศบวร ถิ่นบ้านใหม่ , Imgอนัญญา ชาญนาวา , Imgอรณัฐ บุญสมบูรณ์สกุล , Imgชญานิษฐ์ บุรานนท์ , Imgกันต์พงษ์ เกียรติเรืองวัฒนา, Imgจตุภัค จำปารัตน์ ,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

ความรู้ความเข้าใจต่อความเจ็บป่วยจากอุปกรณ์ IT ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2020)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgฉัตรชัย ทูลธรรม , Imgธนโชติ น้อยปลอด , Imgธนธรณ์ สวัสดิ์โรจน์ , Imgภูมิภัทร เลิศวุฒิ , Imgวรรณชนก บำรุงเมือง , Imgภัคจิรา ทองใหญ่ , Imgณัฐณิชา สงวนวงษ์ , Imgภัณฑิรา แก้วแฝก , Imgปนัดดา กิตติโสภณธรรม , Imgอุบลวรรณ โหมดสุวรรณ, Imgสุจิตรา สุนทรชื่น , Imgปุญญพัฒน์ ศรวิไลวรรณ , Imgธิติสุดา บุษนาม , Imgชวนันท์ ชูเชิดรัตน์ , Imgวุฒิชัย ตันติวุฒิ , Imgวรางคณา สุ่มศิริ , Imgนิรชา แสงขา, Imgสุทธารมณ์ นุ้ยประสิทธิ์ , Imgพาณิภัค พุ่มลำเจียก , Imgเนตรทิพย์ วิมลมงคลพร , Imgนันทิยา ผิวผ่อง , Imgนารีรัตน์ อินทรนาค , Imgสาลินี ทรัพย์รวงทอง , Imgรัฐภูมิ คงสุวิทย์,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
12345678910...