Search Result of "Ulva intestinalis"

About 52 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus) ในการดูดซับโลหะหนักในระบบการเลี้ยงกุ้ง

ผู้เขียน:Imgกมลพรรณ ไชยทอง

ประธานกรรมการ:Imgนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus) ในห้องปฏิบัติการ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus) ในการดูดซับโลหะหนัก

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของการผึ่งแห้งต่อการปล่อยสปอร์ ของสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การรักษาโรค epitheliocystis ในลูกปลานิล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของสารยูจีนอลสังเคราะห์ในการสลบลูกปลานิล(Oreochromis niloticus Linn.)

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมแบบพัฒนาร่วมกับสาหร่ายใส้ไก่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปล่อยสปอร์และการเจริญของสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus)

ผู้เขียน:Imgทิพวรรณ ไกรวิลาศ

ประธานกรรมการ:Imgนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสัตว์หน้าดิน แพลงก์ตอน และสิ่งมีชีวิตอิงอาศัยในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) ร่วมกับสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus)

ผู้เขียน:Imgจริยาวดี สุริยพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางกาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, ศาสตราจารย์, Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, Imgนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus) ในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) และในห้องปฏิบัติการ

ผู้เขียน:Imgชนัดดา เกตุมา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, Imgนางกาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, ศาสตราจารย์, Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123