Search Result of "Ultra-Capacitors"

About 7 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Ultra-Capacitors and Battery Management System of Electric Vehicles

ผู้แต่ง:ImgDr.Uthane Supatti, Assistant Professor, Imgนายศราวุฒิ สังฆ์ธรรม,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

Ultra-capacitors and Battery Management System for Electric Vehicles

ผู้แต่ง:Imgศราวุฒิ สังฆ์ธรรม , ImgDr.Uthane Supatti, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Bidirectional hybrid batteries/ultra-capacitors energy storage system for vehicular applications

ผู้แต่ง:ImgDr.Uthane Supatti, Assistant Professor, Imgสราวุฒิ สังฆ์ธรรม,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

ระบบการจัดการแบตเตอรี่ร่วมกับตัวเก็บประจุจอมพลังสำหรับรถไฟฟ้า (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

การประชุมวิชาการ

Power Electronics-based Energy Storages: A Key Component for Smart Grid Technology

ผู้แต่ง:ImgDr.Siriroj Sirisukprasert, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Power Electronic

Resume

Img

Researcher

ดร. อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Power Electronics, Renewable Energy, Hybrid Electric Vehicle

Resume