Search Result of "UV mutagenesis"

About 20 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรีย Corynebacterium glutamicum สายพันธุ์ DS50 ด้วยแสงยูวีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกรดกลูตามิค

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Improvement of ethanol tolerance and ethanol production of Sacchromyces cerevisiae

ผู้แต่ง:ImgSrisuda Senatham, ImgThada Chamduang, ImgDr.Sutticha Na-Ranong Thammasittirong, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์กลาย Xanthomonas oryzae pv. oryzae ที่เกิดจากการชักนำด้วยรังสี UV และประสิทธิภาพในการควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าว

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Lipopeptide Surfactin Produced by Bacillus amyloliquefaciens KPS46 is Required for Biocontrol Efficacy Against Xanthomonas axonopodis pv. glycines)

ผู้เขียน:Imgชัยสิทธิ์ ปรีชา, ImgMichael J. Sadowsky, Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The biological control of root and foliar diseases of soybeans caused by fungi and bacteria (e.g. Xanthomonas axonopodis pv. glycines, Xag) using the plant growth promoting rhizobacterium Bacillus amyloliquefaciens KPS46 has been previously reported. Disease suppression is thought to be due, in part, to the production of secondary metabolites. While a wide variety of these active compounds has been identified, their mode of action and mechanism of disease suppression on soybeans are not fully understood. The study used HPLC to identify secondary metabolites produced by B. amyloliquefaciens KPS46 and tested these compounds for biological control activity against soybean bacterial pustule disease caused by Xag. HPLC analyses indicated that a lipopeptide surfactin was present in KPS46 cell-free culture extracts, with maximum yields of ~550 ? 20.3 mg L-1. Exogenous application of KPS46-produced surfactin to soybean plants directly that inhibited Xag, reduced disease severity and enhanced plant growth. UV mutagenesis of KPS46 and PCR assays were carried out to assess the role of surfactin production on the biocontrol activity. An independently-generated srfAA mutant of KPS46, strain M6, was unable to produce lipopeptide surfactin. The M6 mutant also was severely affected in its ability to produce extracellular enzymes, including endoglucanase, cellulase, and protease; and had reduced motility on the surface of agar compared to the wild-type strain KPS46. In contrast, the M6 mutant had enhanced production of ?-amylase, and faster growth rate in nutrient broth, than did the parental strain. Soybean plant assays using the srfAA mutant and wild-type biocontrol agents against bacterial pustule disease indicated that the mutant strain M6 had significantly less effect on disease reduction compared to the wild-type parental strain. Results of this study suggest that the ability of B. amyloliquefaciens KPS46 to reduce bacterial pustule severity on soybeans is associated with the production of a lipopeptide surfactin encoded by srfAA, and that mutations in this locus also effect extracellular enzyme production.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 1, Jan 10 - Feb 10, Page 84 - 99 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Extracellular Proteome of Bacillus amyloliquefaciens KPS46 and Its Effect on Enhanced Growth Promotion and Induced Resistance Against Bacterial Pustule on Soybean Plant)

ผู้เขียน:Imgณัฐธิญา เบือนสันเทียะ, Imgดุสิต อธินุวัฒน์, ImgTiyakhon Chatnaparat, ImgGary Y. Yuen, Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Bacillus amyloliquefaciens strain KPS46 is gram positive that has been found to be effective in controlling various diseases and improving crop yield under greenhouse and field conditions. This study was investigated for KPS46 ability to activate extracellular protein elicitors in enhanced plant growth and induced systemic resistance of soybean plants. Soybean cv. Spencer seeds treated with KPS46 increased root and shoot length, biomass by more than 20-40% and the reduced bacterial pustule disease severity up to 50% when compared with the non-treated control. Bioassay data showed that seedling growth phenotype increased by KPS46 was significant upregulation of 20- elicited extracellular protein spots, whereas sterile distilled water had no effect on either enhanced plant growth or induced resistance. To investigate the proteins involved in growth promotion and induced resistance mechanisms, two-dimensional gel electrophoresis was used to separate extracellular proteins secreted by KPS46 wild type and by N19G1, a UV-derived mutant of KPS46 with reduced production of extracellular proteins and lacking growth promotion and induced resistance activity. Using the 2D-PAGE, the extracellular protein of B. amyloliquefaciens KPS46 grown in nutrient glucose broth was studied. The identity and putative function of twenty proteins secreted by KPS46 but not by N19G1 were determined. The 20 extracellular protein spots were identified that were known to be secreted by various mechanisms. These extracellular proteomes of the strain KPS46 included proteins from different functional classes and some proteins of yet unknown function. To our knowledge, this was the first two-dimensional extracellular proteome map of a PGPRs, KPS46. The analysis revealed a number of proteins which might be involved in plant growth promotion and induced resistance by acting as plant growth regulators, accumulating bio-fertilizer/ nutrients, producing antibiotic compounds, stimulating metabolism or functioning in defense against stress factors.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 5, Dec 99 - Dec 99, Page 13 - 26 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุลของแบคทีเรีย (Physiology and Molecular biology of Bacteria), อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของจุลินทรีย์ (•Molecular Systematics of Microorganisms), วิศวกรรมโปรตีน (Protein Engineering)

Resume

Img

Researcher

ดร. สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Microbial Biotechnology, Microbial Strain Manipulation, Analytical Microbiology

Resume

Img

Researcher

ดร. สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย , โรคของพืชตระกูลถั่วและพืชน้ำมัน , ระบบการจัดการโรคพืช

Resume

Img

งานวิจัย

การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์ให้ทนต่ออุณหภูมิสูงและเอทานอลสูงเพื่อผลิตเอทานอล (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. มาลี ศรีสดสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Enzyme Engineering , Protein Biochemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การโคลนยีน, การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี, ชีวสารสนเทศน์, Bacterial toxins, Protein engineering

Resume