Search Result of "U. Myint Pe"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Status of Marine Fisheries Resouces in Mynmar Water: Esimates from Bottom Trawl Survey

ผู้แต่ง:ImgDr.Thanitha Darbanandana, Associate Professor, ImgU. Myint Pe, ImgI. Chanrachkij,

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาประมง , พลวัตประชากร, การประเมินสภาวะทรัพยากรประมง , สถิติประยุกต์และการวางแผนการวิจัย

Resume