Search Result of "Twin Screw Extruder"

About 27 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูปชนิดผง โดยใช้ Twin Screw Extruder (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

แหล่งทุน:บริษัท อินโนฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกนารี จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

การแปรรูปข้าวสำหรับผลิตโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปโดยใช้ twin screw extruder (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

แหล่งทุน:บริษัท อายิโน๊ะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาอาหารว่างพลังงานต่ำจากข้าวกล้องโดยเครื่องเอ็กซทรูเดอร์สกรูคู่

ผู้เขียน:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, Imgเพลินใจ ตังคณะกุล, ImgPracha Boonyasirikool

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

High fiber, low calorie snack products from unpolished rice, processed by Hermann Berstorff Laboratory Co-rotating Twin Screw Extruder ZE 25x33D was studied. Puffed unpolished rice was mixed with roasted peanut, sesame seed or sunflower seed, or pumpkin, corn or mungbean flake, and shaped using gel binder. The result of 9-hedonic evaluation showed that puffed unpolished rice mixed with corn flake, had higher scores of appearance, odor, taste and acceptability than other formulas. However, scores of all formulas were rather low according to hard crispy texture of 100% unpolished rice. To obtain better characteristics, 25% polished rice was added to unpolished rice and the texture became soft crispyness with acceptability more than other proportions. Chemical analysis showed that puffed rice mixed with mungbean flake contained the lowest calorie contents of 56.9 kcal/ 15 gram serving size and fiber content at 6 percent while sesame seed mixed with unpolished rice had the highest fiber content of 8.5 percent. For shelf life study, it was indicated that during 4 to 6 months storage at 26-27?C, 65%RH, peroxide value (PV) of hulled rice mixed with peanut or corn flake, packed in four layers laminating bags were not changed. But PV of sample with peanut packed in two plastic bags (polypropylene, PP) for 4 months was increased from 2.38 to 13.7 meq/kg, when kept until 6 months it was increased to 19.07 meq/kg. At the period of 6 months, corn flake mixed with unpolished rice showed lower changes of PV than peanut formula in either type of packagings. Moreover those formulas packed in laminated bags had PV and moisture contents lower than packed in PP bags.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 032, Issue 4, Oct 98 - Dec 98, Page 431 - 440 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตอาหารเช้าธัญชาติที่มีข้าวโพดเป็นองค์ประกอบหลัก โดยใช้เครื่องเอ็กซทรูเดอรสกรูคู่

ผู้เขียน:ImgPracha Boonyasirikool, ImgChulaluk Charunuch

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The research on production of corn-based breakfast cereal by using Herman Berstorff laboratory Twin Screw Extruder ZE 25 x 33 D was carried out. The objectives were to find out the suitable quantity of soy flour fortified into corn formulate mixture to produce good texture, high nutritional value, low cost and good protein quality product. Breakfast cereal formula R2 350 rpm, in which 16% defatted soy flour was fortified into 77% corn grit 5% sugar 1% CaCO3 1% mixed vitamins and 2% cocoa powder of total weight was obtained by feeding into extruder at 300 g/min feed rate, employing 350 rpm screw speed. The product was coated with chocolate flavoured for sensory evaluation. It gained the highest overall acceptability score 7.33 (9-Point Hedonic Scale) compared to NL.MLO, O.V.T.C and formula R5 350 rpm when tested with out fresh milk and it’s score 6.95 when they were tested with fresh milk. It beared factory cost of 2.40 baht per 25 gms in OPP/Metallite PET with retail price of 5.00 baht or 200 baht per one kilogram or 170.65 baht per 100 gms of protein in the product. Nutritionally, the formula R2 350 rpm contained per 100 gms, 11.72 g or 3.16 g of protein per 100 kg-cal., 1.86 g fat, 4.0 g ash, 1747.8 I. U vitamin A, 0.48 mg vitamin B1, 0.43 mg vitamin B2, 0.37 mg vitamin B6, 2.98 mg niacin, 723.8 mg calcium, and 3.03 mg iron, 119.7g/l apparent density and 3.42 expansion ratio when compared to 9 samples of commercial breakfast cereal which costed 233.30-390.90 baht per one kilogram or 300.50-698.00 baht per 100 gms of protein in product which 4.7-9.2 g or 1.07-2.43 g of protein per 100 kg-cal. The breakfast cereal formula R2 350 rpm was the cheapest in retail price and the highest in nutritional value. Beside it’s protein content (3.16) is above the standard limit regular human food which should contain at least 2.5-3.0 grams of reference protein per 100 kg-cal. The protein quality of the breakfast cereal also showed higher chemical score of lysine , 73 and methionine + cystine, 117 compared to 31 and 165 of corn grit. And the corn-based breakfast cereal contained a very good source of essential amino acids ( >80% of FAO pattern ) except lysine. Thus it can conclude that the corn-based breakfast cereal from this research is high nutritive value, low cost and good for consumption.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 031, Issue 4, Oct 97 - Dec 97, Page 429 - 444 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:บริษัท อินโนฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกนารี จำกัด

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูปชนิดผง โดยใช้ Twin Screw Extruder

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

Img

ที่มา:บริษัท อายิโน๊ะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:การแปรรูปข้าวสำหรับผลิตโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปโดยใช้ twin screw extruder

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Development of Nutritious Soy Fortified Snack by Extrusion Cooking)

ผู้เขียน:ImgPracha Boonyasirikool, ImgChulalak Charunuch

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A nutritious soy fortified snack with good texture and good protein quality was achieved from formula 8 containing 18% of soy flour (9% DFS + 9% FFS) replaced in a blends of corn grit and broken rice, 2% soybean oil and fortified with a mixture of vitamins, minerals and amino acids. Mixed ingredients were adjusted to 16.5 ? 0.5% moisture content and fed at 365 g/ min to extrusion process at 165–167?C melt temperature employing Berstorff laboratory twin screw extruder operated at 300 rpm. The obtained snack had expansion ratio (ER), bulk density (BD) and compression force (CF) of 3.9, 58 g/L and 60.17 N, respectively and was subsequently sensory evaluated (9-point hedonic scale) for preference and acceptance together with control samples and popular market snacks. Snack sample from formula 8 had gained the highest score in color, flavor, texture and overall acceptability (P ? 0.05). Protein content in the developed snack sample is 9.9% which was 46.67–70.69% higher than in the market snacks. Furthermore, there was also a greater quantity of lysine and methionine plus cystine and all those essential amino acids were accounted for at least 80% of the FAO/WHO (1973) recommendation. It also exhibited as a good source of vitamin B6, B2, calcium and sodium, and also rich in B12 and iodine. In addition, ratio of calories gained from carbohydrate, protein, fat from the snack was almost equal to Thai-RDI. Thus, the developed soy fortified snack could be regarded as a palatable and nutritious snack.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 034, Issue 3, Jul 00 - Sep 00, Page 355 - 365 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ศึกษาการทำอาหารขบเขี้ยวจากถั่วนิ้วนางแดง โดยใช้เครื่องคุกเกอร์เอ็กซ์ทรูดเดอร์สกรูคู่

ผู้เขียน:Imgนายสมชาย ประภาวัต, ImgPracha Boonyasirikool, ImgChulaluk Charunuch

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Rice bean snacks were prepared by using a twin screw extruder ZE 25x33 D. They were prepared from rice bean flour, rice bean flour adding mungbean flour, black gram flour, rice flour, wheat flour, cassava starch, corn grit and full fat soy flour. The average score from sensory evaluation of seventeen formulae of rice bean snacks in terms of color, flavor, texture and acceptability showed that two formulae of rice bean snack which were formulae number 9 prepared from rice bean flour adding 20.0% rice flour, 2.5% wheat flour and 20.0% corn grit ; rice bean snack formulae number 14 prepared from rice bean flour adding 23.8% black gram flour, 21.4% rice flour, 21.4% corn grit and 4.8% full fat soy flour, respectively, were best accepted by the panelists when compared with the rest of the samples. The protein content of the best accepted two formulae (formulae number 9 and 14) of rice bean snack were 15.23 and 16.25% and fat content were 9.10 and 11.95% on dried basis, respectively. The protein quality of the best accepted two formulae of rice bean snack (formulae number 9 and 14) showed higher chemical score of methionine + cystine, 94 and 97% and higher PER ranged from 1.92 ? 0.13 and 2.00?0.11, compared to 69% of rice bean snack formula number 1 and 12 prepared from rice bean flour alone and rice bean flour adding 4.8% full fat soy flour, respectively, and the PER were 1.60?0.19 and 1.76?0.12 while the PER of casein was 2.50?0.17.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 2, Apr 96 - Jun 96, Page 200 - 210 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่มีปลายข้าวเจ้าเป็นองค์ประกอบหลักโดยกระบวนการอัดพอง

ผู้เขียน:ImgPracha Boonyasirikool, ImgChulaluk Charunuch

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Seven formulas of broken rice - based breakfast cereal were carried out by extrusion process. This development was done to obtain products with good texture, high nutritional value and protein quality. Formula Q met the criteria and composed of 10 % defatted soy flour and 6 % full fat soy flour added into 75 % broken rice, 5 % sugar, 2.5 % cocoa powder, 1 % mixed vitamins and minerals, 0.5 % CaCO3, and fortified with lysine amino acid 0.25 % of the total ingredients. Breakfast cereal formula Q displayed greater nutritional values than other ten commercial brands. Composition of formula Q improved protein quality by obtaining greater content of lysine and methionine plus cystine. Amounts of all essential amino acids were at least 80 % of the values recommended by FAO / WHO 1973. And formula Q provided protein content of 11.8 % or 3.02 g protein per 100 kcal which greater than standard requirement for regular human food which should be at least 2.5 - 3.0 g. Comparing nutrient values from consuming breakfast cereal formula Q to get 2,000 kcal, consumers would receive nutrients accounted to 80 - 700 % of Thai RDI recommended values, however with the exception of fat content, vitamin B6, Na and K that existed 40 - 60 % of Thai RDI recommended values. Sensory evaluation was conducted to compare formula Q with 2 highly accepted commercial breakfast cereals and the other product produced by Institute of Food Research and Product Development. Formula Q demonstrated no significant difference in taste, texture and overall acception when tested without fresh milk. Together with fresh milk only score of texture that formula Q was significantly different from the 2 commercial breakfast cereals.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 033, Issue 3, Jul 99 - Sep 99, Page 415 - 429 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:IRCT/CIRAD

หัวเรื่อง:ผลของขนาดอนุภาคและความชื้นของข้าวโพดบดที่มีต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารเข้าซึ่งผลิตด้วยเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์แบบสกรูคู่

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประชา บุญญสิริกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวมาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์, Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

Img

Researcher

นางสาว เอสา เวศกิจกุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายโรงงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img
Img
Img
Img
12