Search Result of "Trieu, DT"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Interspecific differences in the hierarchical cluster structure of leaves within tree crowns in Indochina

ผู้แต่ง:ImgMochizuki, T, ImgDr.Dokrak Marod, Professor, ImgTrieu, DT, ImgMizunaga, H,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

คุณค่าและการบริการของระบบนิเวศป่าเขตร้อน : พื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, Imgนายต่อลาภ คำโย, Imgนายสำเริง ปานอุทัย

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์

Resume