Search Result of "Trat Agroforestry Research and Training Station"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ZOOTAXA

หัวเรื่อง:-

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนม้วนใบ เผ่า Enarmoniini (Lepidoptera: Tortricidae) ในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด

ผู้เขียน:Imgนราธิป ถาวรประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgอัญชนา ท่านเจริญ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของปลา ในแหล่งน้ำบริเวณสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด อำเภอเมืองจังหวัดตราด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เครือข่ายงานวนิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย "ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู"

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของพืชพรรณป่าดิบแล้งภายหลังการสัมปทานทำไม้ในพื้นที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด จังหวัดตราด

Img
Img
Img

งานวิจัย

อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนม้วนใบ วงศ์ย่อย Olethreutinae ในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

ที่มา:วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก บริเวณสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด จังหวัดตราด และศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากชนิด ลักษณะประชากร และความสัมพันธ์กับถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก บริเวณสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด จังหวัดตราด และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อ

ผู้เขียน:Imgพงศ์พิทักษ์ ศรีบัณฑิต

ประธานกรรมการ:Imgประทีป ด้วงแค

กรรมการร่วม:Imgดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธานผีเสื้อหนอนม้วนใบเผ่า Olethreutini (Lepidoptera Tortricidae) และความหลากหลายของวงศ์ย่อย Olethreutinae ในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด

ผู้เขียน:Imgสรญา ใจกล้า

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
12