Search Result of "Transmission line system"

About 15 results
Img
Img

งานวิจัย

ระบบส่งไฟฟ้า 500 kV เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจาก สสป.ลาว (ช่วงชัยภูมิ-ท่าตะโก) (1997)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มก.

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Fast Decoupled Power Flow for Power System with High Voltage Direct Current Transmission Line System

ผู้แต่ง:ImgDr.PRECHANON KUMKRATUG, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ และออกแบบระบบป้องกันสายส่ง 115 เควี โดยใช้รีเลย์ระยะทางร่วมกับ ระบบสื่อสารสำหรับเครือข่ายระบบสายส่ง 115 เควี แบบวงรอบปิดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การออกแบบระบบป้องกันสายส่ง 115 เควี โดยใช้รีเลย์ระยะทางร่วมกับระบบสื่อสารสำหรับเครือข่ายระบบสายส่ง 115 เควี แบบวงรอบปิดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน:ImgDilok TANAPARIPAT

ประธานกรรมการ:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเลือกบริภัณฑ์ระบบป้องกันเพื่อให้ระบบป้องกันสายส่งที่สถานีไฟฟ้าระยอง 2 มีสมรรถนะการทำงานดีที่สุด

ผู้เขียน:Imgจันทิมา ธนวรกุลโชค

ประธานกรรมการ:Imgนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพิสิษฐ์ วุฒิบัญชร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ และออกแบบระบบป้องกันสายส่ง 115 เควี โดยใช้รีเลย์ระยะทางร่วมกับ ระบบสื่อสารสำหรับเครือข่ายระบบสายส่ง 115 เควี แบบวงรอบปิดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มก.

หัวเรื่อง:ระบบส่งไฟฟ้า 500 kV เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจาก สสป.ลาว (ช่วงชัยภูมิ-ท่าตะโก)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงสมรรถนะระบบป้องกันฟ้าผ่าในระบบสายจำหน่ายเหนือดินด้วยเทคนิค optimization (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (6)

Img

Researcher

ดร. เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Harmonics, Power System

Resume

Img