Search Result of "Training Package"

About 32 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:การสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

Img

Researcher

ดร. อาภา จันทรสกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Counseling Psychology, Buddhist Counseling

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการใช้ชุดฝึกอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537

ผู้เขียน:ImgSupin THONGTHAI

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:the 4th World Teachers' Day in Thailand and 12th UNESCO-APEID International Conference

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดการเรียนรู้ทางไกลของเรื่องการค้นหาสารสนเทศสำหรับการพัฒนาการเรียนการสอน

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสร้างชุดฝึกอบรมการควบคุมชั้นเรียนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนิสิตในระดับอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างชุดการฝึกอ่านคำภาษาไทยสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

ผู้เขียน:Imgนทัต อัศภาภรณ์

ประธานกรรมการ:Imgกษมน หัศบำเรอ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่อง "ความรู้เครื่องสุขภัณฑ์" สำหรับพนักงานขายของร้านค้าตัวแทนจำหน่ายบริษัท กะรัต สุขภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgอัจฉริยา สุขกฤต

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สาโรช โศภีรักข์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างชุดฝึกอบรมการพัฒนาความสุขตามแนวปัญญาเพื่อแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้เขียน:Imgศาลิตา บัณฑุกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างชุดฝึกอบรม การเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับครูที่สอนระดับชั้นประถมศึกษา

ผู้เขียน:Imgยุทธชัย บุณยปรรณานนท์

ประธานกรรมการ:Imgนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเรื่องการผลิตและ นำเสนอแผ่นโปร่งใส สำหรับครูผู้สอนใน วิทยาลัยเกษตรกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้เขียน:Imgสุรพงษ์ มีศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักข์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวิญญู ทรัพยะประภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ชุดฝึกอบรมเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544" สำหรับครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนในอำเภอหนองหาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3

ผู้เขียน:Imgปาริชาต พงษ์ไทย

ประธานกรรมการ:Imgดร.แม้นมาศ ลีลสัตยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิภาดา อิงคนารถ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12