Search Result of "Trainer"

About 20 results
Img

งานวิจัย

The influence of job autonomy on job satisfaction in Thai fitness trainer professionals: A moderation analysis (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Influence of Job Autonomy on Job Satisfaction in Thai Fitness Trainer Professionals: A Moderation Analysis

ผู้แต่ง:ImgDr.Sid Terason, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการฝึกความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ ด้วยเครื่อง EYE-HAND COORDINATION TRAINER กับโปรแกรมประยุกต์ตารางเก้าช่องที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองในนักกีฬาเทเบิลเทนนิส

ผู้เขียน:Imgจุไรรัตน์ อุดมวิโรจน์สิน

ประธานกรรมการ:Imgบรรจบ ภิรมย์คำ*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอัมพร รัตนภักดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

การประชุมวิชาการ

The Structural Dimensions of Employee Well-beingAmong Thai Fitness Trainers

ผู้แต่ง:ImgDr.Sid Terason, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:กองทัพบก

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยแผนและสร้างเครื่องต้นแบบ เครื่องบินฝึกแบบย่อส่วน (Half Scale) ของเครื่องตรวจการณ์ขนาดเล็กควบคุมระยะไกลโดยไม่ใช้นักบิน (UAV)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศานติ วิริยะวิทย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอวยชัย จีระชน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สถานภาพและความต้องการเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการฝึกอบรมของวิทยากรฝึกอบรมธนาคารออมสิน

ผู้เขียน:Imgอภิชาต โพธิสาร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของกงประตูล้อหัวสำหรับยึดบานพับประตูตำแหน่งหน้าของเครื่องบินแบบ บ.ขฝ.1

ผู้เขียน:Imgสมชาย เรืองบุญสุข

ประธานกรรมการ:ImgSomchai Hanklar

กรรมการร่วม:ImgNattapol Niyomthai

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว นันท์นภัส เกตน์โกศัลย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา, การสอนสุขศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. สมคิด ปราบภัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนามัยสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐยา แก้วมุกดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรัชญาและหลักการพลศึกษา, เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ทางพลศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:กลยุทธ์การจัดการ , การบริหารการผลิต, โลจิสติกส์, ประกันคุณภาพการศึกษา, การบริหารความเสี่ยง, นวัตกรรมการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:บริหารธุรกิจ, การตลาด

Resume

Img

Researcher

ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการศึกษา, บุคลิกภาพ, แรงจูงใจ, กระบวนการกลุ่มและภาวะผู้นำ

Resume

Img

Researcher

ดร. ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สัตวแพทยศาสตร์, จุลชีววิทยาในระดับโมเลกุล

Resume

Img

Researcher

ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาปฐมวัย, การจัดประสบการณ์ หลักสูตร, การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้, วิทย์คณิตสำหรับเด็กปฐม

Resume

Img

Researcher

ดร. วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Participatory Epidemiology , Value Chain Analysis, One Health, Social Network Analysis

Resume

Img

Researcher

ดร. อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Physical Education/Physical Activity/Well-Being/Aging

Resume