Search Result of "Tourism Planning and Development"

About 1 results
Img

Researcher

นาง นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Tourism Planning and Development, Creative Tourism, Destination and Service Management and Development

Resume