Search Result of "Tourism Location"

About 12 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:แนวทางปฏิบัติด้านภูมิสถาปัตยกรรมสำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร: กรณีศึกษาจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวซับสนุ่น จังหวัดสระบุรี

Img

ที่มา:ทุนสำนักวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสื่อสารตราสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาธุรกิจพักแรมและธุรกิจของที่ระลึกจังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุเมธ ชัยไธสง, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนริศรา อินทะสิริ, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เกษตรในจังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว นริศรา อินทะสิริ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร, สาขาการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร, ส่งเสริมการเกษตร, การจัดการความรู้ กระบวนการเรียนรู้ผู้ใหญ่, การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์

Resume

Img

งานวิจัย

การจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศจังหวัดสระบุรี (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

นางสาว คนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img

Researcher

นางสาว จิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สาขาการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสื่อสารเพื่อการพัฒนา, การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีการศึกษา

Resume