Search Result of "Tourism Development and Urban Planning"

About 7 results
Img

Researcher

นางสาว พชรภรณ์ พิศุทธิสุวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการการพัฒนา, การมีส่วนร่วม, พฤติกรรมทางสังคม,สังคมวิทยาการพัฒนา, การพัฒนาการแบบยั่งยืน, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน, ภาษาศาสตร์ประยุกต์, ภาษาอังกฤษ, , ประวัติศาสตร์, สังคมและวัฒนธรรม, ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและพฤติกรรมของชนชาติ

Resume

Img

Researcher

นาย โปรยชัย กล้าขยัน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

ดร. ฉลาด จักรพิมพ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบเชิงลบที่มีต่อการพัฒนาทะเลสาบหนองหารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์, Imgนางสาวพชรภรณ์ พิศุทธิสุวรรณ, อาจารย์, Imgนางสาวพิมพ์อมร นิยมค้า, อาจารย์

Img

Researcher

นางสาว พิมพ์อมร นิยมค้า, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Tourism and Hospitality Management, Architecture and Heritage Management, Cultural Landscape

Resume

Img

Researcher

นาย เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การส่งเสริมสุขภาพ/นันทนาการ

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

Resume