Search Result of "Toshiyuki Yokoi"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Theoretical study on 31P NMR chemical shifts of phosphorus-modified CHA zeolites

ผู้แต่ง:ImgPei Zhao, ImgDr.Bundet Boekfa, Assistant Professor, ImgToshiki Nishitoba, ImgNaoTsunoji, ImgTsuneji Sano, ImgToshiyuki Yokoi, ImgMasaru Ogura, ImgMasahiro Ehara,

วารสาร:

Img Img Img Img

Img

Researcher

ดร. บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและวัสดุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เคมี, เคมีคอมพิวเตอร์, ซีโอไลต์, ตัวเร่งปฏิกิริยา

Resume