Search Result of "Toshikazu Hori"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effectiveness of filter gabions against slope failure due to heavy rainfall

ผู้แต่ง:ImgMay Than Thar Cho, ImgMr.Anusron Chueasamat, Lecturer, ImgToshikazu Hori, ImgHirotaka Saito, ImgYuji Kohgo,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

นาย อนุสรณ์ เชื้อสามารถ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:งานโครงสร้างและฐานราก

Resume