Search Result of "Toochinda, P."

About 43 results
Img

Researcher

ดร. วโรดม ตู้จินดา

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ: Control System Theory

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาตัวควบคุมแบบผสมสำหรับระบบควบคุมอุตสาหกรรม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วโรดม ตู้จินดา

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการชุดควบคุมการเคลื่อนที่หลายแกนขั้นสูงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วโรดม ตู้จินดา

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgกรวิชญ์ สุยะนันทน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วโรดม ตู้จินดา

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgวัฒนพล ชุมเพชร

ประธานกรรมการ:Imgนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วโรดม ตู้จินดา

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:มาสเตอร์โมเดลสำหรับแม่พิมพ์ประเภทอิพอคซี่เรซิ่นเติมอลูมิเนียม

ผู้เขียน:Imgภรภัทร วรินรำไพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วโรดม ตู้จินดา, Imgนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgสันติ เพชรอรุณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วโรดม ตู้จินดา, Imgนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgสรัสวดี จินดาพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วโรดม ตู้จินดา

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgไกรสร ถิ่นน้อย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วโรดม ตู้จินดา, Imgดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgณัฐพล สุจริต

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วโรดม ตู้จินดา, Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgบุญเสริม หงส์ทิพยฉัตร

ประธานกรรมการ:Imgนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วโรดม ตู้จินดา, Imgดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบเครื่องวัดระยะยืดของยางโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ

ผู้เขียน:Imgภัฏฏ์ วงษ์จินดา

ประธานกรรมการ:Imgนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วโรดม ตู้จินดา, Imgดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ

ผู้เขียน:Imgสาวัน ตัน

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วโรดม ตู้จินดา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgชุติวงศ์ วัฒนศิริพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วโรดม ตู้จินดา

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgสมศักดิ์ จิวัธยากูล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วโรดม ตู้จินดา

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgปกรณ์ วงศ์สอนธรรม

ประธานกรรมการ:Imgนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วโรดม ตู้จินดา

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgทวีวัฒน์ อาจหาญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วโรดม ตู้จินดา

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Simulation Study of Interactions Between Two Bioactive Components from Zingiber cassumunar and 5-Lipoxygenase

ผู้แต่ง:ImgJitapunkul, K., ImgPoachanukoon, O., ImgDr.Supa Hannongbua, Professor, ImgToochinda, P., ImgLawtrakul, L.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Predicting inhibition constants of antimalarial drug compounds using support vector regression

ผู้แต่ง:ImgKhamsemanan, N., ImgNattee, C., ImgLawtrakul, L., ImgToochinda, P., ImgDr.Supa Hannongbua, Professor,

วารสาร:

Img

123