Search Result of "Tongpan, J"

About 134 results
Img

Researcher

นาง นภาลัย ทองปัน

ที่ทำงาน:ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย โสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 (2013)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Naparlai Tongpan,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Nonomuraea suaedae sp. nov., isolated from rhizosphere soil of Suaeda maritima (L.) Dumort

ผู้แต่ง:ImgLipun, K., ImgTeo, W.F.A., ImgTongpan, J., ImgMatsumoto, A., ImgDr.Kannika Duangmal, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

An Analysis of Supply Response for Natural Rubber in Cambodia

ผู้แต่ง:ImgSamin Much, ImgSopin Tongpan, ImgDr.Prapinwadee Sirisupluxana, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์รักษาสิว-ฝ้า ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgNatchanun TANGSAKUL

ประธานกรรมการ:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

กรรมการวิชาเอก:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

กรรมการวิชารอง:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์

ผู้เขียน:Imgมณฑิชา เหลาคม

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgรัฐชา ชัยชนะ, Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Agricultural Credit Thailand)

ผู้เขียน:Imgพันธุม ดิษยมณฑล1, Imgวิรัช อารมณ์ดี2, Imgมิลลาร์ด เอฟ ลอง3, Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

ปัญหาสินเชื่อของกสิกรไทยได้ยอมรับกันมาช้านานแล้ว และปัญหานี้เองทำให้มีปัญหาอื่น ๆ ตามมา ซึ่งเราจะไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ถ้าไม่ปรับปรุงแก้ไขปัญหาสินเชื่อก่อน บางคนถึงกับเชื่อว่าเราจะไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพต่าง ๆ ของกสิกรไทยในปัจจุบันได้เลย ถ้าหากว่าไม่พิจารณาถึงปัญหาสินเชื่อ และมีความเห็นว่าปัญหาการเพิ่มผลิต ปรับปรุงวิธีการผลิต คุณภาพสินค้า ราคาสินค้าที่กสิกรได้รับ ความเป็นอยู่ของกสิกร การศึกษา ฯลฯ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้สืบเนื่องมาจากปัญหาเรื่อง “ไม่มีเงิน” ของกสิกรทั้งสิ้น ปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับความเอาใจใส่เท่าที่ควรในอดีต ต่อมาในระยะหลังเมื่อมีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจขึ้น ก็ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนถึงการจัดตั้งระบบสินเชื่อการเกษตร ซึ่งนับว่าเป็นความดำริอย่างถูกต้องและจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการเกษตร

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 004, Issue 1&2, Jan 64 - Jun 64, Page 50 - 55 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgเฟื่องฟ้า โอชำรัมย์

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:An Analysis of Fish and Fishery Products Consumption Expenditure of the Thai Households

ผู้เขียน:Imgลักขณา แก่นนาคำ

ประธานกรรมการ:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgกนกพร อุตสาหกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายจำเนียร บุญมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวราคาข้าวหอมมะลิของไทย ในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ

ผู้เขียน:Imgกสมาภรณ์ มลิวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์รายได้ของครัวเรือน บ้านท่าวังไทร ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgอุบลวรรณ ขาวเขียว

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:The Thai Rice Economy: Could Thailand Maintain Its Future Exportable Surplus?

ผู้เขียน:Imgวีระศักดิ์ คงฤทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Efficiency Change and Resource Use in Thailand Rice Production: An Evidence from Panel Data Analysis

ผู้เขียน:Imgอรวรรณ บุตรโส

ประธานกรรมการ:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ธุรกิจสวนกล้วยน้ำว้า อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ผู้เขียน:Imgวันดี แสนประสิทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

1234567