Search Result of "Timetable"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หาตารางการทำงานของแรงงานหลายทักษะ กรณีความสัมพันธ์แบบ เสร็จ-เริ่ม

ผู้เขียน:Imgชาญวิทย์ กังพานิช

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSutharin Sthapitanonda, Imgดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

ดร. เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Freight and Logistics Modelling, Transport Demand Modelling, Transport Policy, Urban Mass Transportation Planning, Transport Economics, Intermodal Transport, Transport Behaviour, Traveller Information System

Resume

Img

Researcher

ดร. วิโรจน์ รุโจปการ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Transportation Engineering, Transport Planning

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้า (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร. สรินธร วิญญูประดิษฐ์, Imgนาย พรพนิต สุวรรณรัตน์

แหล่งทุน:การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)