Search Result of "Tilapia Fish"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Proceeding of the 49th Annual Conference)

หัวเรื่อง:คาริโอไทป์มาตรฐานและเครื่องหมายดีเอ็นเอบ่งชี้เพศปลานิล (Oreochromis aureus)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คาริโอไทป์มาตรฐานและเครื่องหมายดีเอ็นเอบ่งชี้เพศปลาตระกูล Tilapia (Oreochromis aureus และ Oreochromis niloticus)

ผู้เขียน:Imgสมพล ม่วงทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Tilapia Bone Calcium on Qualities of Tilapia Sausage)

ผู้เขียน:ImgBung-Orn Hemung, ImgManop Sriuttha

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Tilapia bone powder was extracted using acetic acid (0.25 M) at a ratio of 1:50 (weight per volume) and stirred for 48 hr at room temperature (approximately 28?C). The calcium extract was adjusted to neutral pH. The calcium content in the extract was 2,376 mg.L-1, assessed by inductively coupled plasma-optical emission spectrometry. The calcium extract was added to fish sausage by replacing the ice content in the recipe with the frozen calcium extract. The sausage quality was compared to the control (without adding calcium). Proximate analysis showed that the addition of calcium resulted in moisture reduction while the ash contents increased by 1.42%. The protein and fat contents as well as the pH value were not affected (P > 0.05). The lightness, assessed by colorimeter, increased slightly (P < 0.05). Texture profile analysis revealed that the hardness and gumminess of the fish sausage increased upon adding the calcium extract. The sensory evaluation also indicated that the textural attribute of the fish sausage with calcium extract exhibited higher overall acceptance than the control.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 048, Issue 5, Sep 14 - Oct 14, Page 790 - 798 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Biochemical Properties of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Hemoglobin)

ผู้เขียน:Imgเกรียงไกร ทองสาร, Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางชูศรี ศรีเพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Hemoglobins of O. niloticus (averaged standard length of 18.07 ? 0.89 cm and weight of 216.86 ? 27.13 g) were analysed of some biochemical properties. Average hematocrits were 25.80 ? 3.71% and average hemoglobin concentrations were 7.05 ? 1.08 g/dl. It was found that there were 9 – 11 types of hemoglobin by cellulose acetate electrophoresis. The anodic and cathodic hemoglobins were revealed by native polyacrylamide gel electrophoresis with approximate amounts of 45.72 and 54.28% of total hemoglobin, respectively. In addition, the cathodic hemoglobin was classified by cellulose acetate electrophoresis as cathodic I and cathodic II with approximate amounts of 47.62 and 6.66% of total hemoglobin, respectively. Mass spectrometry was performed to determine molecular weights of hemoglobin. It was found that the molecular weights of native hemoglobin was 63.0 kDa and the molecular weights of subunits were 15.3, 15.6 and 16.1 kDa. The pIs of anodic and cathodic hemoglobins ranged 5.28 – 6.80 and 7.27 – 9.71 , respectively.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 040, Issue 1, Jan 06 - Mar 06, Page 69 - 73 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการชันสูตรโรคสเตร็ปโตคอคโคซิสในปลานิลด้วยเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์

Img

Researcher

ดร. มาริษา ภู่ภิญโญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนามัยสิ่งแวดล้อม, โภชนาการและสิ่งแวดล้อม, อาหาร สุขภาพ

Resume

Img

ที่มา:บริษัท สหธานี จำกัด

หัวเรื่อง:การทดสอบประสิทธิภาพของโพรไบโอติกทางการค้าต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลานิล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา ทรงจินดา, อาจารย์, Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ

Img

งานวิจัย

การศึกษาค่าการนำไฟฟ้าของอาหารโดยวิธี Ohmic (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นางสาว เสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant Tissue Culture, Plant Breeding

Resume

Img

งานวิจัย

สตาร์ทอัพด้วยวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารและเทคโนโลยีการครัวเชิงโมเลกุลเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชชา ตรีสุวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดาลัด ศิริวัน, Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา, Imgดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร เทคโนโลยีระบบให้น้ำแก่พืช

Resume

Img

Researcher

ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Water Engineering and Menagement, Water Quality

Resume

Img

Researcher

ดร. สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

12