Search Result of "Tight binding"

About 17 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ลัญจกร กิตติรัตนวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:material modeling and simulation , Ph. D. Loughborough University united kingdom 2011

Resume

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ฟิลลาเรดกราฟีนก๊าซเซอร์เจือด้วยโลหะกึ่งตัวนำสำหรับการตรวจจับสารประกอบอินทรีย์ระเหย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเซนเซอร์โดยใช้วัสดุนาโนสำหรับตรวจจับไอระเหยของระเบิด (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ส่วนกลาง มก.สำหรับสนับสนุนกลุ่มวิจัยของวิทยาเขตบางเขนเพื่อสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

สมาร์ทเซนเซอร์ที่มีโครงสร้างนาโนแบบ 3 มิติเพื่องานประยุกต์ด้านอาหารและการเกษตร (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

ฟิลลาเรดกราฟีนก๊าซเซอร์เจือด้วยโลหะกึ่งตัวนำสำหรับการตรวจจับสารประกอบอินทรีย์ระเหย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

ดร. สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีคอมพิวเตอร์ Physical Chemistry, Computational Chemistry

Resume