Search Result of "Tidal effects"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การศึกษาการปรับเทียบแบบจำลองอุทกพลศาสตร์ของแม่น้ำท่าจีนภายใต้อิทธิพลของระดับน้ำทะเล

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A linear programmimg model for tidal river water quality management

ผู้แต่ง:ImgInyim, N., ImgDr.Winai Liengcharernsit, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

Researcher

ดร. วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการคุณภาพน้ำ , การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, การควบคุมมลพิษอากาศ, การศึกษาวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองคณิตศ

Resume