Search Result of "Tibodee, A"

About 35 results
Img

Researcher

นาย ธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

Img
Img

งานวิจัย

วิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้ต้นทุนกิจกรรมของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

การศึกษาศักยภาพธุรกิจการผลิตยางพาราแผ่นในจังหวัดสกลนคร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

การศึกษาการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับและอนุรักษ์แมลงทับแบบยั่งยืน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Synthesis of Carbon Dots from the Biomass Products for Supercapacitor Applications

ผู้แต่ง:ImgTibodee, A., ImgHirunpinyopas, W., ImgDr.Kannika Jeamjumnunja, Lecturer, ImgMr.WEEKIT SIRISAKSOONTORN, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ชมเชย (2012)

ผลงาน:ความพึงพอใจของครัวเรือนยากจนต้นแบบและพลัง 3 ประสานที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการของโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน "สกลนครโมเดล"

นักวิจัย: Imgนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์ Imgนายสนธยา ผาลลาพัง Imgนายอนุรักษ์ เครือคำ Imgนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ Imgรัตติยาภรณ์ เหมะอุลิน

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

นางสาว เบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบัญชีบริหาร, การบัญชีการเงิน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. กรรณิกา เจียมจำนรรจา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Materials Chemistry, Inorganic Chemistry

Resume

Img

Researcher

นาย สนธยา ผาลลาพัง

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการ (Management), การตลาด (marketing)

Resume

Img

Researcher

นางสาว ฐิตาวรรณ อินสะอาด, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจการเกษตร, เศรษฐศาสตร์การเกษตร, สหกรณ์

Resume

12