Search Result of "Thongchai Jaruppat"

About 3 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgโบว์ บรรลือ

ประธานกรรมการ:Imgวันชัย อรุณประภารัตน์

กรรมการร่วม:ImgThongchai Jaruppat

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการบริหารทรัพยากรป่าไม้ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgปัญญา สงวนสุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgThongchai Jaruppat

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection