Search Result of "Thepchai Supnithi"

About 3 results
Img

งานวิจัย

ขั้นตอนวิธีการคัดกรองคุณภาพของบทความวิกิพีเดียภาษาไทยด้วยออนโทโลยี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img