Search Result of "The Gemological Science and Jewelry Training Course"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร"อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ" ปี พ.ศ.2544-2551(ปีงบประมาณ 2552)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgนายกิตติ สิมศิริวงษ์, อาจารย์, Imgนายศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์

Img

Researcher

นาย กิตติ สิมศิริวงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร , การสื่อสาร, การประเมินและติดตามผล , คอมพิวเตอร์เพื่อการส่งเสริม

Resume

Img

Researcher

นางสาว พจมาลย์ ลาภลือชา

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

สาขาที่สนใจ:การประเมินผลโครงการ

Resume

Img

Researcher

นาย ศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาง สมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร

Resume