Search Result of "Thalassiosira spp."

About 11 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50

หัวเรื่อง:ผลของแสงสีต่อการผลิตแพลงก์ตอนพืช (Isochrysis sp., Thalassiosira spp., Chlorella sp. และ Tetraselmis spp.) ในห้องปฎิบัติการ

Img

ที่มา:วารสารแก่นเกษตร

หัวเรื่อง:ผลของไดอะตอม Thalassiosira spp. ต่ออัตรารอดตาย และพัฒนาการของลูกปูม้า (Portunus pelagicus) วัยอ่อนระยะซูเอี้ย 1 ถึง 4

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของแสงสีต่อการผลิตแพลงก์ตอนพืช (Isochrysis sp., Thalassiosira spp., Chlorella sp. และ Tetraselmis spp.) ในห้องปฎิบัติการ

Img

ที่มา:วารสารการประมง

หัวเรื่อง:การผลิตไดอะตอม Thalassiosira spp. ภายในห้องปฏิบัติการ และแบบปริมาณมากที่ระดับความเค็มต่างกันเพื่อใช้ในการอนุบาลลูกสัตว์ทะเลวัยอ่อน

Img

ที่มา:คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตไดอะตอม Thalassiosira spp. ภายในห้องปฏิบัติการ และแบบปริมาณมากที่ระดับความเค็มต่างกันเพื่อใช้ในการอนุบาลลูกสัตว์ทะเลวัยอ่อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววาสนา อากรรัตน์

Img

Researcher

นางสาว วาสนา อากรรัตน์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนสำหรับใช้ในการอนุบาลลูกสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume