Search Result of "Thalassiosira sp."

About 10 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Duration of storage of Thalassiosira sp. for shrimp larva culture

ผู้แต่ง:ImgA. Pankaew, ImgS. Powtongsook, ImgDr.Wanwimol Klaypradit, Assistant Professor, ImgDr.Jintana Salaenoi, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเซลล์ Thalassiosira sp. เพื่อใช้เป็นอาหารลูกกุ้ง

ผู้เขียน:Imgอัชฌา ป่านแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSorawit Powtongsook, Imgดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารแก่นเกษตร

หัวเรื่อง:การศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษา Thalassiosira sp. สำหรับการอนุบาลลูกกุ้ง

Img

Researcher

นางสาว วาสนา อากรรัตน์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์ทางทะเล เครื่องมือประมง, เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนสำหรับใช้ในการอนุบาลลูกสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:สารสีในแพลงค์ตอนพืช, กรดไขมันสารสี, เอนไซม์ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง, เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล

Resume

Img

Researcher

ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume